• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://tr-tr.facebook.com/CubukRehberi
  • https://twitter.com/cubukrehberi
Çubuk Firma Rehberi
Site Haritası
 çubuk ankara
 çiçek dünyası çubuk

Çubuk Bld. Cenaze İşleri Şf.

CENAZE HİZMETLERİ ŞEFLİĞİ

ADRES:Çubuk Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Stadyum ardı Cumhuriyet mah. Stad cad. Yeşilyurt Sok No: 1 ÇUBUK /ANKARA

İRTİBAT TELEFONU: Mesai Saatleri arası: 08.00 -17.00  

(0312) 837 30 75-837 1 444

Diğer 16.30 – 22.00) Arası:

0530 696 58 67

 

CENAZE İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?

a –Ölüm Olayı Normal Nedenlerle Evde Meydana Gelmiş ise,Yapılacak İşlemler:

Ölüye ait Nüfus kağıdı aslı, aslı yoksa nüfus kayıt örneğiile bağlı bulunulan İlçe Sağlık kuruluş Tabipliğine veyaaile hekimliğine başvurularak Gömme İzin Kağıdı alınır.

b – Ölüm Olayı Normal Nedenlerle Hastanede Meydana Gelmişise Yapılacak İşlemler:Hastanenin düzenleyeceği Gömme İzin Kağıdı alınır.

c – Adli Tıp Morgunda bulunan cenazeler için yapılacakişlemler :Adli Tıp Kurumunun düzenleyeceği Gömme izin kağıdı alınır.

d –Yurt dışından gelen cenazeler için:Havalimanı doktorunun düzenleyeceği Definraporualınır.________________________________________________________Cenaze

 

Defin İşlemleri Nasıl Yapılır :

Belediye Tabiplerinden, Hastanelerden veya Adli TıpKurumu’ndan alınan “Gömme izin kâğıdı”, Havalimanları doktorlarından alınan “Defin Raporu” ileen yakın cenaze işleri şefliğimize müracaat edilir.Cenaze işleri şefliğimiz tarafından müsait olanmezarlıktan mezar yeri tahsisi yapılır. Cenazeyakını vatandaşlarımızın istekleri doğrultusundacenazenin evden, hastaneden, havalimanındanalınması, cami veya müdürlüğümüzün gasil hanelerinenakledilmesi, cenazenin yıkanması, kefenlenmesi,tabuta konması, cenaze aracına konması, istenilencamiye nakledilmesi, camide cenaze namazınınkılınması, cenazenin camiden mezarlığa nakledilmesi,mezar yerinin usulüne uygun şekilde kazılması vehazırlanması, mezar lahitli ise lahit kapaklarınınaçılması, cenazenin mezara indirilmesi, lahitkapağının konması ile cenaze defni anındaki tüm dinivecibeler ve hizmetler, kurum personeli ve ilgilişirket personeli tarafından itina ile yerinegetirilir. Cenaze anında yapılan bu hizmetler-dinivecibeler ( mezar yeri bedeli hariç ) tamamenÜCRETSİZDİR.Hizmetlerimizin ifasında görev alanpersonellerimiz(Kazıcılar, mezarlık korucuları,cenaze yıkayıcıları, imamlar, şoförler, güvenlikpersoneli v.b.) maaşlarını Belediyeden veyaBelediyeye ihale ile iş yapan şirketlerdenalmaktadırlar.Cenaze iş ve işlemleri sırasında veya sonrasındavatandaşlarımızın, gelenek ve örfümüze yanlış olarakyerleşmiş olan bahşiş, ıskat veya helallik adıaltında personelimize ödeme yapmamaları, kurumumuzundaha verimli hizmet sunmasını sağlayacaktır.Normal nedenlerle hastanede meydana gelen ölümlerdeyapılacak işlemlera- Hastane ve diğer sağlık müesseselerinde ölenlereait defin ruhsatlarının müessesenin Müdür ve BaşTabibi tarafından verilmesi, usulüne uygun olarakresmi tabipler tarafından tasdik edilmesi yasalzorunluluktur.b- Resmi Tabipler tarafından tasdik edilmeden,Hastane ve diğer sağlık müesseseleri Müdür ve BaşTabibince, ölümüne sebep olan hastalık esnasındatedavi eden tabibin verdiği, resmi tabip tarafındantasdik edilmeyen defin ruhsatları ile hiçbircenazenin defin edilmemesi, nakledilmemesi,mezarlıklara kabul edilmemesi yasa gereğidir.c- Yukarıda izah edildiği şekilde, resmi tabiplertarafından verilen veya tasdik edilen gömme izinkağıdı (defin ruhsatını) alan cenaze yakınıvatandaşlarımız müdürlüğümüze bağlı, kendilerine enyakın Cenaze İşleri Şefliklerinden birine şahsenmüracaat ederler.Adli Nedenlere Dayalı Ölümlerde İşlemlerAdli bir neden ile ölüm olayı meydana gelmiş isesavcılığın incelemesini müteakip, savcının vedoktorun imzası ve kaşesinin bulunduğu “DefinRaporu” ile müdürlüğümüze cenaze nakledilir, enyakın cenaze şefliğimizde işlemleri başlatılır.Adli Tıp Kurumu Morgunda bekletilen cenazeler iseAdli Tıp Kurumunca gönderilen defin ruhsatları ileyukarıda açıklanan şekilde defin edilirler.Defin Esnasında İsteyebileceğiniz Ek İşlemlerCenazenin tabutlu defin edilmesi istenir ise; ücrettarifesinde belirlenen tabut bedeli, defin işlemiesnasında cenaze yakınlarından makbuz karşılığıpeşin tahsil edilir. Eğer cenaze, Müdürlük onaylımezarlık alanlarına defin edilmek istenirse; omezarlıkta ücret tarifesinde belirtilen “Cenaze içinbir kişilik mezar yeri bedeli” peşin tahsiledilerek, Mezar Yeri Kullanma Belgesi verilir vedefin işlemi yapılır.Cenazenin defin edileceği mezar yerinin lahityapılması talep edilir ise; yine cenaze yakınından,ücret tarifesinde belirtilen lahit bedeli makbuzkarşılığı peşin tahsil edilerek, lahit mezaryaptırılıp, cenaze defin edilir.Eğer cenaze daha önceden boş mezar yeri satınalınmış bir mezara defin edilmek istenir ise;önceden satın alınmış olan boş mezar yerinin, mezaryeri kullanma belgesi aslının, defin işlemlerisırasında Cenaze İşleri Şefliklerimize ibrazedilmesi gerekmektedir.Cenazenin, daha önceden ölmüş bir yakınının üstünedefin edilmesi talep edilirse; ikinci defninyapılabilmesi için en son gömü tarihinden asgari 5(beş) yıl geçmiş olması şartı aranır. Ayrıca mezaryerinin de satın alınmış olması gerekmektedir. Bununiçin de mezar yerinin kullanma belgesi aslının ibrazedilmesi gerekir.Mezar yeri kullanma hakkını almış olan kişi, kendimezar yerine(boş veya dolu) akrabalarından ölenlerindefin edilmesini talep edecek olursa; Nüfus Kağıdıaslı ve mezar yeri kullanma belgesi aslı ile Cenazeİşleri Şefliğimize bir dilekçe ile bizzat müracaatederek ve dilekçe ekinde de mezar yeri kullanmabelgesinin fotokopisi ile nüfus cüzdanınınfotokopisini de ekleyerek, müdürlüğümüze ibrazedecektir.Cenazenin Defin Edileceği Mezarlık AlanınınSeçilmesiMüdürlüğümüz yetkilileri mümkün olduğuncavatandaşlarımızın talebi doğrultusundakimezarlıklara cenaze defin edilmesini sağlamayaçalışmaktadırlar. Ancak ilimiz merkezindekimezarlıklarda aile kabri dışında açıktan cenazedefnine müsait alanlar kalmadığından, gömüye açıkolan ve mümkün olduğunca da vatandaşlarımızı memnunedecek mezarlıklara gömü yapılmaktadır.Defin İşlemlerinden Sonra Yapılacak İşlemlera)- Cenaze, Müdürlük Onaylı veya Parselasyonlumezarlıklara defin edilmiş ise;Cenaze yakınları, cenaze anında, mezarlık alanınınbağlı bulunduğu Bölge Müdür Yardımcılığı’nda, heryıl İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisince kabuledilmiş, Valilik Makamınca onaylanmış ücrettarifesindeki bedeli, nakit ve peşin olarak makbuzkarşılığı ödeyerek, (en yakın Nüfus Müdürlüğündenalınacak, ölen kişiye ait vukuatlı nüfus kağıdıörneğinde kayıtlı olan, sırası ile; eşi, çocukları,annesi - babası veya kardeşleri adına tanzimedilecek) mezar yeri kullanma belgesini alırlar.Defin tarihinden itibaren asgari üç ay geçtiktensonra, cenaze yakını vatandaşlarımız mezar yerikullanma belgesi aslı ile Bölge MüdürYardımcılığımıza müracaat ederek mezar inşaatınıyaptırmak üzere inşaat yaptırma ruhsatı alırlar.Bölge Müdür Yardımcılığımız mezar yeri kullanmabelgesini bir ay süreli alıkoyarak, mezar yeriyaptırma ruhsatını verir. Vatandaşlarımız 1 ayiçerisinde mezar yerlerinin inşaatını yaptırıp,mezarlıktaki görevlilerimize ruhsatı imzalatıp,defter kaydını yaptırıp, inşaat ruhsatı ile BölgeMüdür Yardımcılığı’na müracaat ederek Mezar YeriKullanma Belgelerine inşaatın yapıldığını daişleterek, belgeyi geri alırlar.b)- Cenaze, Sıra mezarlıkta(Parselasyonsuz) definedilmiş ise;Cenaze yakınları, cenazenin defin tarihinden 15 günsonra, mezarlık alanının bağlı bulunduğu Bölge MüdürYardımcılığı’na bizzat müracaat ederek, her yılAnkara Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilmiş,Valilik Makamınca onaylanmış ücret tarifesindekibedeli, nakit ve peşin olarak makbuz karşılığıödeyerek, (en yakın Nüfus Müdürlüğünden alınacak,ölen kişiye ait vukuatlı nüfus kağıdı örneğindekayıtlı olan, sırası ile; eşi, çocukları, annesi -babası veya kardeşleri adına tanzim edilecek) mezaryeri kullanma belgesini alırlar.Defin tarihinden itibaren asgari üç ay geçtiktensonra, cenaze yakını vatandaşlarımız mezar yerikullanma belgesi aslı ile Bölge MüdürYardımcılığımıza müracaat ederek mezar inşaatınıyaptırmak üzere inşaat yaptırma ruhsatı alırlar.Bölge Müdür Yardımcılığımız mezar yeri kullanmabelgesini bir ay süreli alıkoyarak, mezar yeriyaptırma ruhsatını verir. Vatandaşlarımız 1 ayiçerisinde mezar yerlerinin inşaatını yaptırıp,mezarlıktaki görevlilerimize ruhsatı imzalatıp,defter kaydını yaptırıp, inşaat ruhsatı ile BölgeMüdür Yardımcılığı’na müracaat ederek Mezar YeriKullanma Belgelerine inşaatın yapıldığını daişleterek, belgeyi geri alırlar.Sıra mezarlıklarda mezar yeri kullanma belgesialmayan veya mezar yeri kullanma belgesi alınmışdahi olsa 5 (Beş) yıl içerisinde mezar yeriniyaptırmayan vatandaşların, mezar yerine Müdürlüğümüzcenaze defni yapar ve ilgilisine bu yere karşı mezaryeri tahsis etmez.(Yönetmeliğimizin 5. maddesinin “l “ bendi gereği)c)-Mezar. Yerinin. İnşaatının. Yapılması;Mezar yeri kullanma belgesi ile mezar yerininkullanma hakkını satın alan vatandaşlarımız 5(Beş)yıl içerisinde Müdürlüğümüz Bölge MüdürYardımcılıklarından yukarıda bahsedildiği şekilde,mezar yeri yaptırma ruhsatı alarak, mezar yerleriniya kendileri bizzat yapar veya Müdürlüğümüzden heryıl çalışma ruhsatı almış, mezarlıklarda mezarinşaatı yapan ruhsatlı ustalara mezarlarınıyaptırırlar. Vatandaşlar, kendileri de mezarlarınıyapabilir veya ruhsatlı taşçılar dışında bir inşaatustasına da yaptırabilirler. Bu aşamada kullanmabelgesi sahibi, ruhsat bedelinin iki katını ödemekdurumundadır.Diğer önemli bir husus ise, Mezar Yeri KullanmaBelgesindeki mezar ölçüleri dışında mezar yeriçevirenlerin mezar yerleri yıktırılır veya cezalısatış yapılır.Boş mezar yerleri, ölçüleri içerisinde kalmak şartıile ücret tarifesindeki kat farkı ücreti alınmaksuretiyle katlı yapılabilir. Vatandaşlarımızın mezarinşaat ruhsatı alırken bu durumu beyan etmelerigerekir.Mezar Yeri İnşaat ruhsatı almış vatandaşlarımızın 1ay içerisinde mezar inşaatlarını bitirmiş olmalarıgerekmektedir. Aksi takdirde yeni ruhsat almalarıgerekir.

Hava Durumu